برگزاری کارگاه آموزشی پنجره واحد الکترونیکی سرمایه گذاری جهت نمایندگان مرکز خدمات سرمایه گذاری

کارگاه آموزشی پنجره واحد الکترونیکی سرمایه گذاری توسط کارشناسان مرکز خدمات سرمایه گذاری در محل مرکز خدمات سرمایه گذاری استان برگزار شد.

در این کارگاه خانم بختیاری رییس گروه سرمایه گذاری و جمعی از نمایندگان مسئول در خصوص صدور مجوز و پاسخگویی به استعلامات  دستگاههای اجرایی شرکت داشتند.

 

 

 فریدون همتی
استاندار و رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان

 

محمد علی امانی زاده
مدیر کل و  نائب رئیس مرکزخدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان