موقعيت جغرافيايي واقلیم

 استان هرمزگان يكي از7 استان ساحلي كشور با مساحتي حدود 70712.06 كيلومترمربع درطول ساحل شمالي تنگه هرمز واقع شده است كه در نتيجه حدود 4.1 درصد مساحت كشور را بخود اختصاص داده است . استان هرمزگان با استانهاي سيستان و بلوچستان ،كرمان ، فارس و بوشهر همسايه است .

جنوب استان را نواري بطول 900 كيلومتر از آبهاي خليج فارس و درياي عمان دربرگرفته است در واقع با احتساب 600 كيلومتر كرانه ساحلي14 جزيره استان، طول اين نوار بيش از 1500 كيلومتر است كه از اين نظر هرمزگان را در موقعيت نخست كشور قرار داده و ضرورت توجه ويژه آنرا در زمينه مديريت ساحلي وتخصيص منابع مورد نياز براي يك مديريت پويا در آن محرز مي سازد .

وجود 14 جزيره در استان هرمزگان با كاركردهاي تجاري- گردشگري- صيادي و ... كه بيشترين تعداد جزاير را در خليج فارس دارا مي باشد و جزيره قشم به طول 14912 كيلومترمربع بزرگترين جزيره خليج فارس در استان هرمزگان قرار دارد.

**بطوركلي استان هرمزگان را مي توان به چهارمنطقه تقسيم نمود.

· مناطق كوهستاني كه بيش ازدوسوم استان راشامل مي شود.

· دشت ها كه درحدفاصل كوهها وجلگه هاي ساحلي درامتداد درياگسترده شده اند.

· جلگه ها : درامتدادخطوط ساحلي استان پراكنده اند،مانند جلگه هاي ميناب وبندرعباس.

· جزاير: كه خودبه سه نوع تقسيم مي شوند، جزاير مرجاني (مانند ابوموسي كيش و....) جزايرحاصل ازگنبدهاي نمكي(مانندجزيره هرمز) و جزايري كه ناشي از ناهمواريهاي داخلي كشوراست .

** آب وهواي استان هرمزگان با توجه به شرايط جغرافيايي استان به دونوع آب وهواي بياباني كناره اي و بياباني داخلي تقسيم مي شود، نواحي بياباني كناره اي به علت نزديكي به دريا و درجه حرارات زياد داراي آب و هواي گرم و مرطوب است. درسايرنقاط همانند نواحي بياباني مركزي كشور آب و هوا گرم و مرطوب است و در ارتفاعات آب و هواي معتدل حاكم است.

** متوسط ميزان بارندگي ساليانه استان در یک سال اخير 151 ميلي متر مي باشد.

تقسيمات كشوري:

* هرمزگان داراي13 شهرستان ، 38 شهر، 38 بخش ، 85 دهستان و 1732 آبادي داراي سكنه كوچك و بزرگ است . عملكردهاي اقتصادي وفرهنگي استان ،ساحلي وتمامي متاثر از درياست، مثلا 80درصد جمعيت شهرها و60درصد كل جمعيت آن درنوارساحلي به عمق حداكثر20كيلومترازدريا استقرار يافته است.

*هرمزگان با 14 جزيره بيشترين جزاير را بين استانهاي ساحلي دارد .

*دو شهرستان ابوموسي و قشم كاملا از جزاير تشكيل شده اند و از سرزمين اصلي گسستگي دارند.

*از تعداد 38 شهر استان 14 شهر آن ساحلي مي باشند.

ج-ويژگيهاي جمعيتي:

* در سال 1395 جمعيت استان ، 1776415 نفرثبت شده است كه معادل 2.2 درصدجمعیت کشور مي باشد. نرخ رشد جمعيت طي سالهاي (90 تا95) حدود 2.39 درصد بوده كه ازكل جمعيت استان 55 درصد درنقاط شهري و 45 درصد درروستاها سكونت دارند.

* به علت شرايط متنوع اقليمي ، جغرافيايي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي توزيع جمعيت درسطح استان متعادل نمي باشد بطوريكه بيشترين جمعيت استان درشهرستان بندرعباس معادل37درصدكل جمعيت ، 39درصد در چهار شهرستان بندرلنگه، قشم ، ميناب و رودان و24درصد در8 شهرستان ديگر استقرار يافته اند.

* ميزان تراكم جمعيت استان هرمزگان معادل 25.12 نفر در كيلومتر مربع است.

 

د- جاذبه هاي گردشگري استان :

-
گردشگري به واسطه تنوع زيستي در اكوتوريسم هاي ساحلي ، وجود جنگلهاي حرا (مانگرو) بعنوان يك ويژگي منحصر بفرد و فراهم بودن بستر توسعه گردشگري و توريسم از محورهاي توسعه استان محسوب مي گردد.

- تعداد بناهاي تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي استان 9 مورد مي باشد.

- آبگرمهاي متعدد در سطح استان و همچنين مركز آب درماني گنو.

- مراكز و مجموعه هاي گردشگري مصوب هيات وزيران.

- وجود تعداد 17 هتل با 2300 تخت و تعداد 10 مهمانپذير و هتل آپارتمان با 400 تخت در سطح استان.

 

 فریدون همتی
استاندار و رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان

 

مهدی دسینه
نماینده ی وزیر ، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان 

ورود به سایت