فرصت های سرمایه گذاری استان هرمزگان

     

      سفارش دهنده : سازمان امور اقتصادي و دارايي هرمزگان

      تهيه و تنظيم :  علي ابراهيمي، رياست سازمان امور اقتصادي و دارايي هـرمزگان

                           نوشين معلّمي، سرپرست معاونت اقتصادي

                           اعظم بختياري، رئيس گروه سرمايه گذاري

                           هـدا شفيعي، كارشناس مطالعات اقتصـادی

      

 

 

 فریدون همتی
رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري  استان 

 

علی ابراهيمي
نائب رئیس مرکزخدمات سرمایه گذاری استان
 

ویژه نامه های همایش