فرصت های سرمایه گذاری استان هرمزگان

     

      سفارش دهنده : سازمان امور اقتصادي و دارايي هرمزگان

      تهيه و تنظيم :  علي ابراهيمي، رياست سازمان امور اقتصادي و دارايي هـرمزگان

                           نوشين معلّمي، سرپرست معاونت اقتصادي

                           اعظم بختياري، رئيس گروه سرمايه گذاري

                           هـدا شفيعي، كارشناس مطالعات اقتصـادی

      

 

 

 فریدون همتی
استاندار و رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان

 

مهدی دسینه
نماینده ی وزیر ، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان 

ورود به سایت