ویژه نامه دومین همایش فرصت های سرمایه گذاری استان هرمزگان

     

مدیر پروژه: علی ابراهیمی ، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان
هرمزگان
معاون اقتصادی: نوشین معلمی
نویسندگان: اعظم بختیاری، روح اله کریمی ، مریم بنی طرف ، صادق زارعی، هدا شفیعی، یاسر بلاغی، یداله
قاسمی، داود مصلحی، نصرت اله آزادی
تاريخ انتشار : بهار 95

 

 فریدون همتی
استاندار و رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان

 

مهدی دسینه
نماینده ی وزیر ، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان 

ورود به سایت